courant

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• type of french dance; music for this dance

پیشنهاد کاربران

در حال دویدن
در حال جست و خیز

دَم خور
روزنامه
دویدن
روان
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما