cosubstrate

پیشنهاد کاربران

سوبسترای دوم یا سوبسترای دیگر یک آنزیم چند سوبسترایی است که اغلب، به طور خاص به کوآنزیم آن اشاره می شود.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما