cost driver

پیشنهاد کاربران

محرک هزینه - موجد هزینه
محرک قیمت
ایجاد کننده هزینه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما