corolla

/kəˈrɑːlə//kəˈrɒlə/

معنی: کاسه گل، جام گل، جام گلبرگ
معانی دیگر: (گیاه شناسی) جام گل (بخشی از گل که از گلبرگ تشکیل شده است)
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: corollate (adj.)
• : تعریف: the petals of a flower collectively.

جمله های نمونه

1. Except for the image of Europa and corolla, everything else is rough sketch in the below.
[ترجمه ترگمان]بجز برای تصویر of و corolla، همه چیز در قسمت پایین یک طرح خشن است
[ترجمه گوگل]به غیر از تصویر اروپا و قرن، همه چیز در طرح زیر خشن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The thread in the corolla is the short filament of a degenerated stamen.
[ترجمه ترگمان]رشته در the رشته کوتاه از پرچم برجسته پرچم است
[ترجمه گوگل]موضوع در گلدان رشته ای کوتاه از یک خزه دژنره است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. European viola with an unusually long corolla spur.
[ترجمه ترگمان]ویولا اروپایی با یک محرک غیر معمول long
[ترجمه گوگل]ویولون اروپایی با یک قرص بی نظیر قرمز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Botany The hood - shaped sepal or corolla of some flowers.
[ترجمه ترگمان]گیاه شناسی The - شکل و یا corolla از برخی گل ها
[ترجمه گوگل]گیاه شناسی هود - شکل سپیپا یا گل سرخ از برخی گلها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Top - first inflorescence of Health, Corolla yellow.
[ترجمه ترگمان]اولین - بهداشتی، Corolla زرد
[ترجمه گوگل]بالا - گل آذین اول سلامت، قرمز زرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The androecium is borne on the fused corolla.
[ترجمه ترگمان]The در the با هم ادغام می شوند
[ترجمه گوگل]اندروسیوم بر روی گلولهای قرقره مشتق شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Panicles, dense hair was rust - colored, corolla light yellow, with aroma.
[ترجمه ترگمان]Panicles، موهای انبوه زنگ زد، زرد روشن، زرد روشن، با عطر
[ترجمه گوگل]کلاه گیس، موهای متراکم زنگ زده، رنگ قرمز، زرد کمرنگ، با عطر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Have you seen the new Toyota Corolla?
[ترجمه ترگمان]تویوتا جدید تویوتا Corolla رو دیدید؟
[ترجمه گوگل]آیا Toyota Corolla جدید را دیده اید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. James: I'd like a Corolla. How much do you charge per day?
[ترجمه ترگمان]من یه ماشین Corolla دوست دارم امروز چقدر هزینه داری؟
[ترجمه گوگل]جیمز من یک کورولا را دوست دارم چقدر هزینه می کنید در روز؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Love, like dew on the corolla, only lingers in a pure soul.
[ترجمه ترگمان]عشق، مانند شبنم روی جام، تنها در یک روح خالص باقی می ماند
[ترجمه گوگل]عشق، مانند شبنم بر روی گلدان، تنها در یک روح خالص قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The old Corolla was a plain, basic automobile that was inexpensive and reliable.
[ترجمه ترگمان]The کهنه، اتومبیل ساده ای بود که ارزان و قابل اطمینان بود
[ترجمه گوگل]کرولا قدیمی ماشین سبک و ساده بود که ارزان و قابل اعتماد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The corolla of a snapdragon is bilabiate.
[ترجمه ترگمان]The یک snapdragon bilabiate است
[ترجمه گوگل]قورباغه قورباغه دوتایی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Height, breadth and diameter of corolla are the important ornamental characters of petunia.
[ترجمه ترگمان]ارتفاع، عرض و قطر corolla، حروف تزیینی مهم of هستند
[ترجمه گوگل]ارتفاع، عرض و قطر قورباغه مهمات زینتی پتومی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. We cultivate the flower for its corolla.
[ترجمه ترگمان]ما گل را برای corolla پرورش می دهیم
[ترجمه گوگل]ما گل گلابی برای گلوله آن را کشتیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

کاسه گل (اسم)
calix, calyx, pappus, corolla

جام گل (اسم)
corolla, scyphus

جام گلبرگ (اسم)
corolla

به انگلیسی

• petals of a flower

پیشنهاد کاربران

قسمتی از گل که از برگ تشکیل شده و معمولا گرده
corolla ( زیست‏شناسی )
واژه مصوب: جام 1
تعریف: مجموعۀ گلبرگ های یک گل|||* مصوب فرهنگستان اول
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما