copper age or chalcoilthic or chalcoilthic or enolithic

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] عصر مس در علم باستان شناسی، یک لایه تمدنی است که برخی اوقات بین عصر برتر و عصر آهن قابل تشخیص می باشد. این عصر بوسیله آزمایش با مس و استفاده آن برای مقاصد فنآوری به عنوان اسلحه و ابزار تشخیص داده می شود. تطابق لایه های تمدنی مرتبط بر اساس سن واقعی (و بنابراین با واحد های زمان، چینه شناسی زمین شناسی) از ناحیه ای به ناحیه دیگر متفاوت است. مترادف: Enolithic، Chalcoilthic.

معنی یا پیشنهاد شما