continue your studies


تحصیلات خودرادنبال کنید یاادامه دهید
شبکه مترجمین ایران

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهتحصیلات خودرادنبال کنید یاادامه دهید
معنی continue your studies، مفهوم continue your studies، تعریف continue your studies، معرفی continue your studies، continue your studies چیست، continue your studies یعنی چی، continue your studies یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: continued
اشتباه تایپی: زخدفهدعث غخعق سفعیهثس
آوا: /کتایونعوع یور استادیز/
عکس continue your studies : در گوگل
معنی continue your studies

معنی یا پیشنهاد شما