contingent claim

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حقوق] ادعای محتمل الوقوع، ادعای احتمالی

پیشنهاد کاربران

ادعایی که ممکن است درست یا نادرست از کار درآید
در ریاضیات مالی: مطالبه مشروط به عنوان مثال یک مشتقه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما