consolidation manifested in chest ct

پیشنهاد کاربران

تثبیت در CT قفسه سینه را نشان داده می شود.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما