conservation easement

پیشنهاد کاربران

حریم حفاظت
[مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست و جنگل] محدوده ای از حریم ملک دارای کاربری هایی که با حفاظت درازمدت و ضوابط زیست محیطی سازگار است
conservation easement ( مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست و جنگل )
واژه مصوب: حریم حفاظت
تعریف: محدوده ای از حریم ملک با کاربری هایی که با حفاظت درازمدت و ضوابط زیست محیطی سازگار است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما