confining

پیشنهاد کاربران

باز دارنده ، محدود کننده
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما