concern with

پیشنهاد کاربران

سرو کار داشتن
Music is concerned with harmony and rhythm
بررسی کردن
درگیرشدن با
علاقه داشتن به چیزی
دغدعه داشتن
ارتباط داشتن با . . . .
اهتمام به
پرداختن به، پرداختن با، وابستگی به
وابسته بودن به ، وابستگی داشتن با ( معمولا با: with )
علاقمند بودن به

مرتبط بودن با. . .
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١١)

بپرس