concern with

پیشنهاد کاربران

مرتبط بودن با. . .
علاقمند بودن به

وابسته بودن به ، وابستگی داشتن با ( معمولا با: with )
پرداختن به، پرداختن با، وابستگی به
اهتمام به
ارتباط داشتن با . . . .
دغدعه داشتن
علاقه داشتن به چیزی
درگیرشدن با
بررسی کردن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما