compression ignition

پیشنهاد کاربران

compression ignition ( قطعات و اجزای خودرو )
واژه مصوب: گیرانش تراکمی
تعریف: در موتورهای دیزلی، آغاز فرایند احتراق در سیلندر بدون استفاده از جرقه که با پاشش سوخت به درون هوای داغ متراکم صورت می گیرد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما