compendex

پیشنهاد کاربران

جامع ترین پایگاه اطلاعاتی کتابشناختی برای تحقیقات مهندسی است که امروزه در دسترس می باشد . این پایگاه، محصول شرکت Elsevier می باشد و مخفف عبارات COMPuterized ENgineering inDEX می باشد.

بپرس