community garden

پیشنهاد کاربران

نوعی باغ که به صورت جمعی اداره میشه
باغ مشارکتی ) فضای سبزی است که معمولاً در نقاط بی استفاده شهرها ایجاد می شود و شهروندان عادی به صورت داوطلبانه و جمعی آن را مدیریت می کنند و با اهداف گوناگونی مانند تفریح، زیستی، دارویی و غیره دایر می شوند.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما