community based conservation

پیشنهاد کاربران

community - based conservation ( مهندسی منابع طبیعی - شاخة حیات وحش )
واژه مصوب: حفاظت اجتماع محور
تعریف: رویکردی از پایین به بالا به حفاظت برمبنای مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و یافتن راه حل های زیست محیطی مناسب
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما