communicated

پیشنهاد کاربران

برقراری ارتباط
ابلاغ

introduced into
communicated to

یکی از معانی این دو ( وارد شده به . . . وارد شد به . . . ) است
ارتباط برقرار کردن
اعلام
ارائه
سرایت کردن ( در ایام کرونا در متون اینطور معنی میشه )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما