comfort care

پیشنهاد کاربران

تسکین روحیه
آخرین راه چاره بیمارانی که دیگر هیچ امیدی به معالجه و زنده ماندنشان نیست و فقط با قوت قلب دادن روی تخت بیمارستان میمانند

بپرس