come to a stop

پیشنهاد کاربران

رسیدن به شرایطی که هیچ کس یا هیچ چیز دیگر حرکت نمی کند.
قفل شدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما