collective noun

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. 'Family' and 'flock' are examples of collective nouns.
[ترجمه ترگمان]خانواده و گله مثال هایی از اسامی جمعی هستند
[ترجمه گوگل]'خانواده' و 'گله' نمونه هایی از اسامی جمعی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. 'Flock' and 'committee' are collective nouns.
[ترجمه ترگمان]Flock و کمیته اسامی جمعی هستند
[ترجمه گوگل]'Flock' و 'کمیته' اسامی جمعی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Our collective noun is an Apprehension of Agents.
[ترجمه ترگمان]اسم جمعی ما ترکیبی از عوامل است
[ترجمه گوگل]اسم جمعی ما، تصوری از نمایندگان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Take our changing use of collective nouns to describe the groups of people we work with.
[ترجمه ترگمان]استفاده از اسم جمعی را در نظر بگیرید تا گروهی از افرادی که با آن ها کار می کنیم را توصیف کنیم
[ترجمه گوگل]استفاده ما در حال تغییر از اسامی جمعی را برای توصیف گروهی از افرادی که ما با آنها کار می کنیم، در نظر می گیریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. "Flock" is a collective noun.
[ترجمه ترگمان]\"Flock\" یک اسم جمعی است
[ترجمه گوگل]'Flock' اسم جمعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Collective Noun is the name used for a collection of people, animals or things.
[ترجمه ترگمان]Noun جمعی نامی است که برای مجموعه ای از افراد، حیوانات و یا چیزهای دیگر به کار می رود
[ترجمه گوگل]اسم جمعی نامی است که برای مجموعه ای از افراد، حیوانات یا چیزهایی استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. This word is a collective noun.
[ترجمه ترگمان]این کلمه یک اسم جمعی است
[ترجمه گوگل]این کلمه یک اسم جمعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. There is also a kind of collective noun which can be used either in the singular or in the plural sense. eg: team, a team, three teams.
[ترجمه ترگمان]یک نوع اسم جمعی نیز وجود دارد که می تواند به صورت مفرد یا به صورت جمع مورد استفاده قرار گیرد برای مثال تیم، یک تیم، سه تیم
[ترجمه گوگل]همچنین یک نوع اسم جمعی وجود دارد که می توان آن را به صورت یکنواخت یا به معنای چندگانه استفاده کرد مثلا تیم، یک تیم، سه تیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. In American usage, a collective noun takes a singular verb when it refers to the collection considered as a whole, as in.
[ترجمه ترگمان]در کاربرد آمریکایی، یک اسم جمعی در زمانی که به مجموعه به عنوان یک کل در نظر گرفته می شود، فعل singular به خود می گیرد
[ترجمه گوگل]در استفاده آمریکایی، اسم جمعی یک فعل واحد را به عنوان مجموعه ای به عنوان یک کل در نظر می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. In American usage, a collective noun takes a singular verb when it refers to the collection considered as a whole, as in The family was united on this question.
[ترجمه ترگمان]در کاربرد آمریکایی، یک اسم جمعی فعل singular به خود می گیرد وقتی که به مجموعه به عنوان یک کل گفته می شود، همانطور که در این سوال خانواده با هم متحد بودند
[ترجمه گوگل]در استفاده آمریکایی، اسم جمعی یک فعل انحصاری را در بر می گیرد که به مجموعه ای که به عنوان یک کل در نظر گرفته می شود، همانطور که در خانواده این سوال مطرح شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. "People" is a collective noun. It is singular in form, but takes a plural predicate verb.
[ترجمه ترگمان]\"مردم\" یک اسم جمعی هستند فرم منحصر به فرد است، اما یک predicate (verb )جمع است
[ترجمه گوگل]'مردم' اسم جمعی است این فرم به صورت منحصر به فرد است، اما فعل مختلط را می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. This is a collective noun. Though it appears in the singular form, it takes a plural predicate verb.
[ترجمه ترگمان]این یک اسم جمعی است اگر چه به صورت مفرد به نظر می رسد، یک predicate جمع است
[ترجمه گوگل]این یک اسم جمعی است اگر چه به صورت انحصاری ظاهر می شود، فعل شرطی چندگانه را می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. This is a collective noun, singular in form but plural in meaning .
[ترجمه ترگمان]این یک اسم جمعی است، منحصر به شکل اما در معنا
[ترجمه گوگل]این یک اسم جمعی است که به شکل انحصاری است اما معنی چندانی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. This is a collective noun.
[ترجمه ترگمان]این یک اسم جمعی است
[ترجمه گوگل]این یک اسم جمعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• noun which has a singular form yet has a plural meaning (people, herd, etc.)

ارتباط محتوایی

جمله های نمونه1. ' Family' and ' flock' are examples of collective nouns. [ترجمه ترگمان] خانواده ...انگلیسی به انگلیسیnoun which has a singular form yet has a plural meaning (people, herd, etc.)
معنی collective noun، مفهوم collective noun، تعریف collective noun، معرفی collective noun، collective noun چیست، collective noun یعنی چی، collective noun یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: collective outlet
اشتباه تایپی: زخممثزفهرث دخعد
آوا: /کاللکتیو نون/
عکس collective noun : در گوگل

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما