collapsed strata

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[ریاضیات] طبقه های ادغام شده، طبقه در هم شده

معنی یا پیشنهاد شما