collage

/kəˈlɑːʒ//ˈkɒlɑːʒ/

معنی: هنر اختلاط رنگها
معانی دیگر: هر مجموعه از چیزهایی که ظاهرا به هم ربطی ندارد، کولاژ، تکه چسبانی، تکه کاری، اختلاط رنگهای مختلف درسطح پرده نقاشی
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a type of visual art work in which diverse and often seemingly incongruous materials, such as photographs, buttons, hair, and the like, are pasted upon a surface, often with added marks or writing.

جمله های نمونه

1. his book is a skillful collage of historical facts and legend
کتاب او عبارتست از کولاژ ماهرانه ی واقعیات تاریخی و افسانه.

2. The children made a collage of postcards.
[ترجمه ترگمان]بچه ها a از کارت پستال ها را ساختند
[ترجمه گوگل]بچه ها کلاژ کارت پستال را ساختند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They wanted to present a collage of what they had discovered in the format of a modern day local radio programme.
[ترجمه ترگمان]آن ها می خواستند که ترکیبی از چیزی را که آن ها در فرمت یک برنامه رادیویی محلی امروزی کشف کرده بودند، ارائه کنند
[ترجمه گوگل]آنها می خواستند یک کولاژ از آنچه که در قالب یک برنامه رادیویی محلی در روزهای اخیر کشف کرده بودند، ارائه کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's a collage of delirious sound things you understand.
[ترجمه ترگمان]این مخلوطی از هذیان هذیان آمیز است که شما درک می کنید
[ترجمه گوگل]این یک کلاژ از چیزهای صدای خشن است که شما می فهمید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. For all of them, collage is the most direct way of disrupting the ordered world of published images.
[ترجمه ترگمان]برای همه آن ها، collage بهترین روش اخلال در دنیای سفارشی تصاویر منتشر شده است
[ترجمه گوگل]برای همه ی آنها، کلاژ ترین راه مستقیم برای از بین بردن دنیای مرتب شده از تصاویر منتشر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. But while anyone can slap together a collage, few can turn disparate elements into a unified whole.
[ترجمه ترگمان]اما در حالی که هر کسی می تواند یک ترکیب را به هم بزند، تعداد کمی از آن ها می توانند آلمان های پراکنده را به یک کل واحد تبدیل کنند
[ترجمه گوگل]اما با وجود اینکه هر کسی می تواند یک کولاژ را باهم بپوشاند، تعداد کمی می توانند عناصر متفاوتی را به یک کل متحد تبدیل کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Scrap materials can be used for three-dimensional collage as well as model making.
[ترجمه ترگمان]مواد Scrap را می توان برای collage سه بعدی و نیز ساخت مدل مورد استفاده قرار داد
[ترجمه گوگل]مواد ضایعات را می توان برای کولاژ سه بعدی و همچنین ساخت مدل استفاده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. A marble collage of celestial entities adorned the wall above Demian's head.
[ترجمه ترگمان]یک collage مرمر از entities سماوی، دیوار بالای سر Demian را زینت می داد
[ترجمه گوگل]یک کولاژ سنگ مرمر از آثار آسمانی، دیوار را بالای سر دیمین را تزئین کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. One day Modi had made a collage by pasting a verse from a popular song around a painting, in Cubist fashion.
[ترجمه ترگمان]یک روز مدی را به صورت ترکیبی از یک ترانه محبوب در سراسر یک نقاشی، به سبک Cubist، ساخته بود
[ترجمه گوگل]یک روز مودی با قرار دادن یک آیه از یک آهنگ محبوب در اطراف یک نقاشی، در کوبیست، یک کولاژ ساخته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The most promiscuous species end up a collage of different handicaps, ornaments, and gaudy blotches.
[ترجمه ترگمان]most گونه promiscuous، ترکیبی از موانع مختلف، زیورآلات و blotches رنگارنگ را به پایان می رسانند
[ترجمه گوگل]گونه های پرخطر بیشتر در معرض یک کلاژ از معلولیت های مختلف، زیور آلات و پلاک ها قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Wherever you look, water glints and a collage of spinnakers billows over Perth Water.
[ترجمه ترگمان]هر جا که نگاه می کنید، glints آب و ترکیبی از امواج spinnakers بر روی آب پرت موج می زند
[ترجمه گوگل]هر کجایی که نگاه کنی، آب پر می شود و یک کولاژ اسپیناکر بر روی آب پرت آب می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Collage Collage work with paper shapes can involve ordering and sorting, especially if different textures, colours or sizes are provided.
[ترجمه ترگمان]Collage Collage با اشکال کاغذی می توانند شامل سفارش و مرتب سازی، به خصوص اگر بافت های مختلف، رنگ ها و اندازه های مختلف ارایه شوند
[ترجمه گوگل]کار Collage Collage با اشکال کاغذ می تواند سفارش و مرتب سازی را مرتفع کند، به ویژه اگر بافت، رنگ یا اندازه های مختلف ارائه شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The importance of this kind of collage to Surrealist art was stressed by Ernst.
[ترجمه ترگمان]اهمیت این ترکیب از هنر Surrealist توسط ارنست استرس زده شد
[ترجمه گوگل]اهمیت این نوع کولاژ به هنر سورئالیسم توسط ارنست تأکید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The eye-catchiness of collage also renders it a particularly apt medium for getting a point across effectively.
[ترجمه ترگمان]چشم - نیز آن را به یک واسطه مناسب برای رسیدن به یک نقطه به طور موثر ارائه می کند
[ترجمه گوگل]چشمگیر بودن کولاژ نیز یک محیط مناسب برای یک نقطه به طور مؤثر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Make a spring collage with pictures from magazines of animals and flowers.
[ترجمه ترگمان]یک ترکیب بهاری با عکس از مجلات حیوانات و گل ها تهیه کنید
[ترجمه گوگل]کولاژ بهار با تصاویری از مجلات حیوانات و گل ها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

هنر اختلاط رنگها (اسم)
collage

تخصصی

[سینما] متحرک سازی کلاژ

به انگلیسی

• artwork composed of numerous images pasted on a board or canvas
a collage is a picture made by sticking pieces of paper and cloth onto paper.

پیشنهاد کاربران

آمیزه
هنر چسباندن قطعات ( عکس و پارچه و, , , ) برای خلق کار هنری
کلاژ
تکه چسبانی، کلاژ، چسبانه کاری.
ویکی پدیا:
تکه چسبانی، چسبانه کاری یا کلاژ ( به فرانسوی: Collage، از ریشهٔ coller به معنای چسباندن ) نام تکنیکی در هنرهای بصری و نیز نام اثر هنریِ ساخته شده به وسیلهٔ این تکنیک است. در این روش مواد و چیزهای گوناگونی مانند تکه های روزنامه، کاغذهای رنگی، مقوا، پارچه، عکس، اشیای دورریختنی و جز اینها را بر روی یک سطح صاف مانند بوم، تخته یا مقوا می چسبانند تا یک ترکیب جدید به وجود آورند. گاهی نیز با طراحی یا نقاشی آن را تکمیل می کنند.
( کاردستی ) هم در بعضی جاها معنی می دهد.
گزاشتن تکه هایی کنار هم تا به شکلی در بیاین
سَرِهَماندن.
collage ( هنرهای تجسمی )
واژه مصوب: چسبانه 1
تعریف: اثری هنری که با چسباندن قطعات مختلف به جای شکل هایی که باید نقاشی یا طراحی شوند، به وجود می‏آید
به نظرم یعنی هنر ( ( ژورنال ) )
Clutch : کلاچ ماشین
Collage :
۱. چسبانه کاری
۲. چسبانه ( کلاژ )

⬛ COLLAGE ⬛
Technique of art production using assemblage of different forms

Collage ( /kəˈlɑːʒ/, from the French: coller, "to glue" or "to stick together"; ) is a technique of art creation, primarily used in the visual arts, but in music too, by which art results from an assemblage of different forms, thus creating a new whole. ( Compare with pastiche, which is a "pasting" together. )
چسبانه کاری یا کلاژ ( به فرانسوی: Collage، از ریشهٔ coller به معنای چسباندن ) نام تکنیکی در هنرهای بصری و نیز نام اثر هنریِ ساخته شده به وسیلهٔ این تکنیک است. در این روش مواد و چیزهای گوناگونی مانند تکه های روزنامه، کاغذهای رنگی، مقوا، پارچه، عکس، اشیای دورریختنی و جز اینها را بر روی یک سطح صاف مانند بوم، تخته یا مقوا می چسبانند تا یک ترکیب جدید به وجود آورند. گاهی نیز با طراحی یا نقاشی آن را تکمیل می کنند.

⬛ CLUTCH ⬛
Mechanical device that connects and disconnects two rotating shafts or other moving parts
کِلاچ ( به انگلیسی: Clutch ) یکی از قطعات خودرو است. ریشه لغوی کلاچ یک واژه زبان آلمانی به معنی اتصال است. معنی رایج آن به وسیله ای اطلاق می گردد که عمل اتصال یا قطع کردن را انجام می دهد. در زبان محاوره ای به آن کِلاژ یا کلاج نیز می گویند.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما