cold case

پیشنهاد کاربران

پرونده باز
پرونده به سرانجام نرسیده که با اطلاعات جدید احتمال به سرانجام رسیدن دارد
به پرونده های عمدتا جنایی گفته می شود که پس از گذشت سال ها حل نشده، و به مرور زمان فراموش و به اصطلاح سرد شده اند. این پرونده ها ممکن است با وجود شواهد جدیدی که به واسطه پیشرفت علم در زمینه ژنتیک و تست دی ان ای به وجود آمده، سر انجام بعد از گذشت سالها و حتی دهه ها حل شوند.
an unsolved criminal investigation ( as of a homicide or abduction ) that has stopped being actively pursued because of a lack of evidence

پرونده مختومه
پرونده مختومه
cold case ( علوم نظامی )
واژه مصوب: پروندة کشف نشده
تعریف: 1. پروندة تحقیقات جنایی به نتیجه نرسیده که تا کشف شواهد جدید، باز باقی می ماند2. پرونده ای جنایی که هنوز به طور کامل حل نشده است و هم اکنون نیز موضوع تحقیقات جنایی نیست، ولی احتمال دارد اطلاعات جدیدی ازطریق شهادت شاهد یا شاهدان یا بررسی بایگانی یا مدارک ج
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما