cognitive map

تخصصی

[روانپزشکی] نقشه شناختی. اصطلاح ابداعی تولمن برای توصیف تعبیر نظری رفتار حیوانی که به یادگیری ماز می پردازد. تولمن معتقد بود که حیوان یک رشته روابط فضایی – "نقشه" شناختی- پیدا می کند تا یادگیری محض یک سلسله پاسخ های آشکار.

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما