coda

/ˈkoʊdə//ˈkəʊdə/

(موسیقی) بخش پایانی و نسبتا مستقل یک قطعه ی موسیقی، پس درآمد، قطعه اخریک اهنگ
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a passage that brings a musical composition to a conclusion.
مشابه: conclusion

- The entire orchestra plays during the symphony's very forceful coda.
[ترجمه ترگمان] کل ارکستر در طی یک درآمد بسیار قوی در سمفونی بازی می کند
[ترجمه گوگل] کل ارکستر در طول سمفونی استراتژی بسیار قدرتمند بازی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: any distinct, concluding element.

- After the movie's closing credits, a coda explains what the main characters were doing ten years later.
[ترجمه ترگمان] بعد از اتمام این فیلم، پس از پایان فیلم، قطعه پایانی توضیح می دهد که شخصیت های اصلی ده سال بعد چه کار می کردند
[ترجمه گوگل] پس از پایان اعتبارات فیلم، یک کدنویسی توضیح می دهد که شخصیت های اصلی ده سال بعد چه کار می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The physicist's rejection of the prestigious award was a coda to a long career of defying the establishment.
[ترجمه ترگمان] رد شدن این جایزه معتبر، پس درآمد یک شغل طولانی برای مبارزه با این موسسه بود
[ترجمه گوگل] رد فیزیکدان از جایزه معتبر، منصوب شدن به یک حرفه طولانی در دفاع از استقرار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. The coda is often more technically difficult than the rest of the piece.
[ترجمه ترگمان]پس درآمد اغلب از لحاظ فنی مشکل تر از بقیه قطعات است
[ترجمه گوگل]اغلب از بقیه قطعه ها از لحاظ فنی دشوارتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In a coda to the main exhibition are various works which were once attributed to Rembrandt.
[ترجمه ترگمان]در یک قطعه پایانی نمایشگاه اصلی آثار مختلفی وجود دارد که زمانی به رامبران نسبت داده شده بودند
[ترجمه گوگل]در نماد اصلی نمایشگاه، آثار متعددی وجود دارد که بعدها به رامبراند تقدیم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The final two months were a miserable coda to de Gaulle's first period in office.
[ترجمه ترگمان]دو ماه پایانی پایانی غم انگیز برای اولین دوره ایست گل دو گل است
[ترجمه گوگل]دو ماه نهایی، یک دوره ریاست فریبکارانه برای نخستین دورۀ اداری گوگل بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. At the coda it repeats the B section groove until the fade.
[ترجمه ترگمان]در پس درآمد، شیار بخش B را تا زمان محو شدن تکرار می کند
[ترجمه گوگل]در کدنویسی، بخش گوی B را تا زمان محو شدن تکرار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It was a natural coda in his story.
[ترجمه ترگمان]این یک قطعه پایانی طبیعی در داستانش بود
[ترجمه گوگل]این یک قانون اساسی طبیعی در داستان او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A coda to a Wagner song finds Cynthia Loemij winding down as the set is dismantled by stagehands.
[ترجمه ترگمان]قطعه پایانی برای یک ترانه واگنر، سینتیا Loemij را پیدا می کند که در حالی که مجموعه توسط stagehands پاره می شود، پیچ می خورد
[ترجمه گوگل]کدام یک از آهنگ های واگنر، سینتیا لمیه را می بیند که مجموعه ای است که توسط stagehands برداشته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. It is the coda of the executioner, the knell of bloody doom.
[ترجمه ترگمان]این، coda مرگه، ناقوس مرگ خونین
[ترجمه گوگل]این جنبش اعدام است، غرور عذاب خونین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The show is a coda to Uglow's exhibition at the Kolner Kunstverein this autumn.
[ترجمه ترگمان]این نمایشگاه یک قطعه پس درآمد از نمایشگاه Uglow در پاییز امسال است
[ترجمه گوگل]این نمایشگاه در پاییز این نمایشگاه به نمایشگاه Uglow در Kolner Kunstverein است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. This is suggested too by the coda, which transforms the structure of the song and makes use of collage.
[ترجمه ترگمان]این کار به وسیله پس درآمد پیشنهاد می شود، که ساختار آهنگ را تغییر داده و از آن استفاده می کند
[ترجمه گوگل]این نیز توسط کدنویسی پیشنهاد شده است که ساختار آهنگ را تغییر می دهد و از کولاژ استفاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Moreover, the use of "abstract" and "coda" categories seemed optional among Chinese college students, whereas the other four categories were used obligatorily.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این، استفاده از مقوله های \"انتزاعی\" و \"پس درآمد\" در میان دانشجویان کالج چینی اختیاری به نظر می رسید، در حالی که چهار مقوله دیگر مورد استفاده قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، استفاده از مقالات 'انتزاعی' و 'کدنویسی' به نظر می رسد از دانشجویان کالج چینی اختیاری بود، در حالی که چهار دسته دیگر مورد نیاز بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The work is concluded by an extended coda in which chromatic contrapuntal interplay among the voices are supported by a steady funeral-march drone.
[ترجمه ترگمان]کار با یک قطعه پس درآمد حاصل می شود که اثر متقابل contrapuntal رنگی بین صداها اثر می گذارد
[ترجمه گوگل]این کار توسط یک صندوق توسعه یافته به پایان می رسد که در آن درگیری های متقابل متضاد کروماتیک در میان صداها توسط یک هواپیمای بدون سرنشین پیاده روی پیوسته پشتیبانی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Still, it was a happy coda to a difficult week for US debt markets.
[ترجمه ترگمان]با این حال، پس از یک هفته سخت برای بازارهای بدهی ایالات متحده، پس از یک هفته دشوار بود
[ترجمه گوگل]با این حال، این صندوق خوشحال به یک هفته سخت برای بازارهای بدهی ایالات متحده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Then that famous Orwellian coda. "Good prose is like a window pane. "
[ترجمه ترگمان]سپس آن Orwellian مشهور، پس از آن، \" نثر خوب مانند یک قاب پنجره است \"
[ترجمه گوگل]سپس کدو معروف Orwellian 'پروسس خوب مانند یک پنجره پنجره است '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Juventus are eyeing Italy U 21 pair Andrea Coda and Daniele Dessena.
[ترجمه ترگمان]یوونتوس در نظر دارد با pair Coda و Daniele Dessena به ایتالیا نگاه کند
[ترجمه گوگل]یوونتوس ایتالیا 21 یورو و آندریا کدا و دانیله دسنا را تماشا می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Coda has some big - name backers in the U.
[ترجمه ترگمان]Coda دارای برخی از حامیان برجسته در ایالات زیر است
[ترجمه گوگل]Coda برخی از حامیان نام بزرگ در U
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[زمین شناسی] کدا بخش پایانی یا پایان دهنده یک لرزه نگاشت که به دنبال موجهای آغازین قابل شناسایی می آید. دنباله های طویل این امواج ممکن است تا ساعتها طول بکشد. خصوصاً اگر مسیرهای طولانی اقیانوسی در کار باشند.

به انگلیسی

• concluding section (music)
a coda is the final part of a fairly long piece of music which is added in order to finish it off; a technical term.
a coda is also a separate passage at the end of a book or speech that finishes it off; a technical term.

پیشنهاد کاربران

بخش نهایی
موخره
( زبانشناسی ) پایانه _ [صامت یا صامت هایی که به دنبال یک مصوت ( که نقش هسته را دارد ) می آیند و قافیه ( rhyme ) را تشکیل می دهند. ]
In a coda to the main exhibition are various works which were once attributed to Rembrandt
coda ( زبان‏شناسی )
واژه مصوب: پایانه 1
تعریف: بخشی از هجا که پس از هسته می آید
معمولا به فرزند شنوایی که که برای والدین ناشنوای خود نقش مترجم را بازی میکنند، میگویند
مخفف عبارت Child Of Deaf Adult
به معنی کودکِ ( شنوای ) والدین ناشنوا
coda: حسن ختام، بخش پایانی ( موسیقی، تئاتر )
Even so, the final forty seconds of the film provided a fascinating little coda on all that had happened
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما