closure of set

تخصصی

[ریاضیات] بستار مجموعه، بست مجموعه

معنی یا پیشنهاد شما