closely related

پیشنهاد کاربران

ارتباط دارد
بسیار مرتبط/نزدیک، دارای ارتباط نزدیک/تنگاتنگ
closely associated with
بسیار مرتبط با ، به شدت ( شدیدا ) مرتبط با
ارتباط تنگاتنگی داشتن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما