closed interval

تخصصی

[ریاضیات] فاصله ی بسته، بازه ی بسته

پیشنهاد کاربران

closed interval ( ریاضی )
واژه مصوب: بازۀ بسته
تعریف: بازه‏ای از اعداد حقیقی که به صورت [a, b] نمایش داده می شود و متشکل از تمام اعدادی است که از a ناکمتر و از b نابیشتر هستند

بپرس