closed form

تخصصی

[زمین شناسی] شکل بسته یک شکل بلوری که وجوه آن فضا را احاطه می کند/ محصور می کند، مانند یک دو هرمی. مقایسه شود با: شکل باز.
[ریاضیات] فرم بسته

پیشنهاد کاربران

بپرس