closed ball

تخصصی

[ریاضیات] گوی بسته

پیشنهاد کاربران

closed ball ( ریاضی )
واژه مصوب: گوی بسته
تعریف: در یک فضای متریک، مجموعۀ همۀ نقاطی که فاصلۀ آنها از نقطه ای مفروض کوچک تر یا مساوی با مقدار مشخصی باشد

بپرس