cleaning job

پیشنهاد کاربران

Noun - countable :
شغل نظافتی
شغل خدماتی
کاری که وظیفه فرد در آن، تمیز کردن خانه ها، دفاتر کار و . . . می باشد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما