class function

پیشنهاد کاربران

class function ( ریاضی )
واژه مصوب: تابع رده ای
تعریف: هر تابع از یک گروه به یک میدان که بر روی رده های مزدوجیِ گروه ثابت است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما