clapback

پیشنهاد کاربران

جوابِ ( توهین یا انتقاد ) کسی را تند و سریع کف دستش گذاشتن
تند و تیز پاسخ دادن به یک انتقاد یا بی پاسخ نگذاشتن یک انتقاد ( با حرف اضافه at )
تلافی کردن

بپرس