civic professional

پیشنهاد کاربران

این واژه کاربرد حرفه یک شخص در جامعه را مورد بررسی قرار می دهد و با فراتر رفتن از مفهوم خاص استفاده از مهارت حرفه ای برای امرار معاش، بر نقشی از شهروندان تاکید می کند که از مهارت ها و تخصص خود به نفع جامعه خود استفاده میکنند. منفعت غیرمادی مشاغل برای جامعه.
فعال مدنی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما