chronological order

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Give me the dates in chronological order.
[ترجمه ترگمان]تاریخ ها را به ترتیب زمانی به من بدهید
[ترجمه گوگل]تاریخ را به ترتیب زمانی به من بدهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I have arranged these stories in chronological order.
[ترجمه ترگمان]من این داستان ها را به ترتیب زمانی ترتیب داده ام
[ترجمه گوگل]من این داستان ها را به ترتیب زمانی ترتیب دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We arranged the documents in chronological order .
[ترجمه ترگمان]ما اسناد را به ترتیب زمانی تنظیم کردیم
[ترجمه گوگل]ما اسناد را به ترتیب زمانی ترتیب دادیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Put the files in alphabetical/chronological order.
[ترجمه ترگمان]پرونده ها را به ترتیب الفبایی یا زمانی قرار دهید
[ترجمه گوگل]فایل ها را به ترتیب حروف الفبا / chronological قرار دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The facts should be presented clearly and in chronological order.
[ترجمه ترگمان]حقایق باید به طور واضح و به ترتیب زمانی ارایه شوند
[ترجمه گوگل]حقایق باید به وضوح و به ترتیب زمانی ارائه شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The more or less chronological order of the essays allows certain themes to emerge and evolve over time.
[ترجمه ترگمان]هر چه تعداد بیشتری از این مقالات زمان کمتری داشته باشند امکان ظهور و تکامل آن ها در طول زمان وجود دارد
[ترجمه گوگل]ترتیب بیشتر یا کم تر زمان بندی مقالات به برخی از تم ها اجازه می دهد تا در طول زمان ظهور و تکامل یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Does one experience past lives in reverse chronological order?
[ترجمه ترگمان]آیا یک تجربه از زندگی گذشته به ترتیب زمانی معکوس است؟
[ترجمه گوگل]آیا یک تجربه گذشته در زنجیره معکوس زندگی می کند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Two of the entries are not in chronological order, which suggests that the recording of events was sometimes delayed.
[ترجمه ترگمان]دو مورد از ورودی ها به ترتیب زمانی نیستند، که نشان می دهد ضبط وقایع گاهی به تاخیر می افتد
[ترجمه گوگل]دو مورد از نوشته ها در ترتیب زمانی نیستند، که نشان می دهد که ضبط رویدادها گاهی اوقات به تأخیر می افتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. They were in chronological order and I saw him grow older before my eyes.
[ترجمه ترگمان]آن ها نظم و ترتیب را داشتند و من او را در مقابل چشمانم دیدم که بزرگ تر شد
[ترجمه گوگل]آنها در ترتیب زمانی بودند و من دیدم که او قبل از چشم من رشد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Try a tight chronological order to connect each event.
[ترجمه ترگمان]یک ترتیب زمانی فشرده را امتحان کنید تا هر رویداد را به هم متصل کنید
[ترجمه گوگل]برای اتصال هر رویداد، یک دستور زمانی دقیق را امتحان کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Dates must be listed in strict chronological order.
[ترجمه ترگمان]تاریخ ها باید به ترتیب زمانی دقیق ثبت شوند
[ترجمه گوگل]تاریخ ها باید در زمان دقیق فهرست شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The remaining six groups clustered approximately in chronological order.
[ترجمه ترگمان]شش گروه باقیمانده تقریبا به ترتیب زمانی دسته بندی شدند
[ترجمه گوگل]شش گروه باقیمانده تقریبا به ترتیب زمانی تقسیم شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The repertoire was as follows, in chronological order of being devised: A Christmas Carol.
[ترجمه ترگمان]این مجموعه به ترتیب به ترتیب به ترتیب زمانی نوشته شده بود: یک سرود کریسمس
[ترجمه گوگل]رپرتیور به ترتیب زمانی که کریسمس کارول طراحی شده بود، به شرح زیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Indicate these by placing them in a chronological order and the specific amount of time required to complete them.
[ترجمه ترگمان]با قرار دادن آن ها به ترتیب زمانی و مقدار مشخصی از زمان مورد نیاز برای تکمیل آن ها
[ترجمه گوگل]این را با قرار دادن آنها در یک جدول زمانی و مقدار مشخصی از زمان لازم برای تکمیل آنها مشخص کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• in order of time, arranged from earliest to latest

ارتباط محتوایی

جمله های نمونه1. Give me the dates in chronological order. [ترجمه ترگمان] تاریخ ها را به ترتیب زمانی به من بده ...انگلیسی به انگلیسیin order of time, arranged from earliest to latest
معنی chronological order، مفهوم chronological order، تعریف chronological order، معرفی chronological order، chronological order چیست، chronological order یعنی چی، chronological order یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: chronological records
اشتباه تایپی: زاقخدخمخلهزشم خقیثق
آوا: /چرنلگیکل اردر/
عکس chronological order : در گوگل

پیشنهاد کاربران

ترتیب زمانی
مبتنی بر تاریخ وقوع
ترتیبی
Historical
Sequential

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما