cholangitis

پیشنهاد کاربران

به التهاب مجرای صفراوی که در اثرات پاتولوژیک رخ میدهد گویند
cholangitis ( پزشکی )
واژه مصوب: آماس زردابراه
تعریف: التهاب زردابراه ها که براثر انسداد آنها یا پس از عمل جراحی رخ می‏دهد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما