chief

/ˈt͡ʃiːf//t͡ʃiːf/

معنی: سر، فرمانده، سالار، پیشرو، رئیس، متصدی، سرور، سید، قائد، سر دسته، عمده
معانی دیگر: کدیور، خانسالار، کل، ارشد، اصلی، مهترین، کیا، کهبد، مهشت، سرکرده، پیشگه، (قدیمی) پر ارزش ترین، (در نشان های نجابت خانوادگی) بخش بالایی سپر (حدود یک سوم آن)، (معمولا حرف بزرگ - نیروی دریایی) ناو استوار یکم، مدیر ماشین، مهم

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: the foremost or most important person in a group; leader.
مترادف: head, kingpin, leader
مشابه: boss, captain, chieftain, dozen, headman, master, paramount, principal, top, top dog

- The chief of police was in charge of the investigation.
[ترجمه گوگل] رئیس پلیس وظیفه تحقیقات را بر عهده داشت
[ترجمه ترگمان] رئیس پلیس مسئول رسیدگی به این تحقیقات بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
(1) تعریف: pertaining to the highest leader or office.
مترادف: first, head, leading, main, paramount, premier, supreme
مشابه: commanding, foremost, master, predominant, primary, ruling, superior, top

- She is now the chief executive of the company.
[ترجمه گوگل] او اکنون مدیر اجرایی این شرکت است
[ترجمه ترگمان] او اکنون مدیر اجرایی شرکت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: of principal importance.
مترادف: cardinal, main, primary, principal, supreme
مشابه: central, essential, first, foremost, indispensable, key, lead, leading, master, paramount, predominant, premier, prime, ultimate, uppermost

- His chief reason for taking this job was greater opportunity for advancement.
[ترجمه گوگل] دلیل اصلی او برای انتخاب این شغل، فرصت بیشتر برای پیشرفت بود
[ترجمه ترگمان] دلیل اصلی این کار، فرصت بیشتری برای پیشرفت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Her chief value to the college is as a researcher.
[ترجمه گوگل] ارزش اصلی او برای کالج به عنوان یک محقق است
[ترجمه ترگمان] ارزش اصلی او برای کالج یک محقق است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. chief accountant
رئیس حسابداری،حسابدار ارشد

2. chief of police
رئیس پلیس

3. chief of police
رییس شهربانی،رییس پلیس

4. chief editor
ویراستار ارشد

5. the chief advantages of this book
مزایای عمده ی این کتاب

6. the chief engineer
سر مهندس

7. the chief of biranvand clan
رئیس ایل بیران وند

8. the chief of police was tight-lipped about the cause of the fire
رییس پلیس درباره ی علت آتش سوزی سکوت اختیار کرد.

9. the chief parts of the digestive system
اندام های عمده ی دستگاه گوارشی

10. in chief
رئیس،دارای بالاترین مقام،پیشگه،سر

11. a tribal chief
رئیس قبیله،سر قبیله

12. a tribal chief
رئیس قبیله

13. a berth as chief engineer on a ship
شغل سرمهندسی کشتی

14. charm is her chief asset
جذابیت امتیاز عمده ی اوست.

15. he was the chief of all the rebels
او سردسته ی همه ی شورشیان بود.

16. i was his chief opponent
من رقیب اصلی او بودم.

17. one of her chief enjoyments
یکی از سرگرمی های عمده ی او

18. one of iran's chief cities
یکی از شهرهای عمده ی ایران

19. two of the chief executives got the ax
دو نفر از مدیران عامل اخراج شدند (کلک دو نفر از مدیران عامل را کندند).

20. one of the city's chief attractions is its cleanliness
یکی از گیرایی های عمده ی شهر نظافت آن است.

21. postpartum hemorrhage is the chief indication for the use of this drug
خونریزی پس از زایمان دلیل اصلی برای به کار بردن این دارو است.

22. slow drying is the chief drawback of this paint
دیرخشک شدن عیب عمده ی این رنگ است.

23. the president qua commander in chief
رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا

24. the suspension of the police chief surprised everyone
منتظر خدمت شدن رئیس پلیس همه را شگفت زده کرد.

25. he is the united press bureau chief in tehran
او رئیس دفتر نمایندگی یونایتدپرس در تهران است.

26. he ran afoul of the bureau chief and was fired
با رئیس دفتر نساخت و بیرونش کردند.

27. ozone is considered to be the chief villain in this process
ازن عمده ترین عامل مضر در این فرآیند محسوب می شود.

28. the u. s. president is sometimes called chief magistrate
گاهی رئیس جمهور امریکا را مجری عالی می نامند.

29. he replaced rommel as the commander in chief of the western front
او به جای رمل فرمانده جبهه ی باختر شد.

30. Two of the president's chief advisors have staked out opposite positions on this issue.
[ترجمه گوگل]دو تن از مشاوران ارشد رئیس جمهور مواضع متضادی در مورد این موضوع دارند
[ترجمه ترگمان]دو مشاور ارشد رئیس جمهور مواضع مخالف در این مساله را بازی کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

سر (اسم)
slide, secret, edge, end, mystery, point, acme, top, head, tip, inception, beginning, chief, origin, apex, vertex, cover, corona, incipience, headpiece, extremity, glide, piece, flower, lid, pate, noddle, pash, plug, inchoation, lead-off, nob, noggin, sliding

فرمانده (اسم)
admiral, commander, chief, leader, commandant, prefect, commander-in-chief, monarch

سالار (اسم)
principal, head, chief, leader, headman, chieftain, don, sheik, sheikh, goodman, patriarch

پیشرو (اسم)
chief, progenitor, forerunner, antecessor, pioneer, precursor, pathfinder, herald, harbinger, fugleman, postilion, van, front man, futurist, outrider, postillion

رئیس (اسم)
provost, principal, superior, head, master, manager, director, superintendent, warden, commander, chief, leader, prefect, premier, headman, premiere, boss, chairman, president, ruler, sheik, sheikh, regent, dean, head master, higher-up, syndic

متصدی (اسم)
superior, head, manager, director, foreman, superintendent, warden, chief, operator, overseer, boss

سرور (اسم)
master, chief, leader, mirth, delight, joy, cheerfulness, prince

سید (اسم)
master, chief, lord, prince, descendant of the prophet

قائد (اسم)
chief, leader, fugleman

سر دسته (اسم)
chief, leader, marshal, chieftain, ringleader, protagonist, head of gang

عمده (صفت)
primary, main, principal, prime, important, significant, essential, head, chief, major, excellent, leading, dominant, copacetic, key, staple, predominant, considerable

تخصصی

[ریاضیات] رئیس، سرپرست، مدیر

انگلیسی به انگلیسی

• head, leader
main, principal
the chief of an organization is the person in charge of it.
the chief of a tribe is its leader.
chief is used to describe the most important worker of a particular kind in an organization.
the chief cause, part, or member of something is the main or most important one.

پیشنهاد کاربران

chief 3 ( adj ) - in - chief = ( in nouns ) of the highest rank, e. g. commander - in - chief. chief 2 ( n ) = ( often as a title ) a leader or ruler of a people or community, e. g. Chief Buthelezi.
chief
chief 2 ( adj ) =highest in rank, e. g. the chief financial officer of the company. chief 1 ( n ) =a person with a high rank in a company , e. g. police chiefs. army chiefs.
chief
chief 1 ( adj ) ( tʃif ) =most important, e. g. the chief problem. chiefly ( adv ) =not completely, but as a most important part, e. g. He's traveled widely, chiefly in Africa and Asia.
chief
1. رئیس
2. ارشد
سرپرست
chief: اصلی
ارشد
Two of the chief police were fired for their silence.
شکل جمع کلمه Chiefs, کلمه ای نه چندان محترمانه برای اشاره به بومیان آمریکا ( سرخ پوست، همین کلمه سرخ پوست در انگلیسی Redskin الان عبارت توهین آمیزی تلقی میشه و خوبه که ما هم از "بومیان آمریکا" به جای سرخ پوست استفاده کنیم )
head
Boss
leader
principal
رییس
Boss
Leader
تو زبان محاوره ای و خودمونی به معنای �سید� هم به کار میره، مثلا ما میگیم سید چطوری : ) )
اونی کلمه ای که به معنی اشپز هست chef اینجا این کلمه chief به معنی مهم ترین اصلیترین و فرمانده
فرمانده
رئیس، فرمانده
کدخدا
Noun
1. فرمانده
Police/army/fire etc chief
2. سرپرست دهکده

اصلی - مهم ترین
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
most important SYN main
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam - Webster :
of greatest importance or influence
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
...
[مشاهده متن کامل]

main or most important
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
most important or main

عمده
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٩)

بپرس