chief officer

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] مدیر ارشد

پیشنهاد کاربران

می تونه مترادف Chairman باشه
به معنی � مدیر عامل، رئیس ( شرکت ) �
Chief officer = مدیر ارشد
Chairman: Chief officer of a company.
افسر ارشد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما