charge density

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[شیمی] چگالی بار
[برق و الکترونیک] چگالی بار - چگالی بار بار موجود در واحد سطح یا واحد حجم.
[ریاضیات] چگالی بار

پیشنهاد کاربران

خودرو: شدت تراکم
charge density ( فیزیک )
واژه مصوب: چگالی بار
تعریف: بار الکتریکی موجود در واحد طول یا سطح یا حجم
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما