championed

پیشنهاد کاربران

پشتیبانی، حمایت، دفاع
حمایت کردن از موضوعی به صورت علنی
برجسته شده؛ ترجیح داده شده
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما