centre forward

پیشنهاد کاربران

centre forward ( ورزش )
واژه مصوب: مهاجم میانی
تعریف: بازیکن میانی در خط حمله در بعضی از آرایش های تهاجمی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما