central dogma

پیشنهاد کاربران

سنترال دوگما یا قضیه اصل مرکزی:ایجادRNAتوسط رونویسی ازDNA وایجاد پروتئین توسط ترجمه RNA
central dogma ( زیست شناسی - ژن شناسی و زیست فنّاوری )
واژه مصوب: باور بنیادی
تعریف: این باور که جهت انتقال اطلاعات ژنی از دِنا به رِنا و سپس از رِنا به پروتئین است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما