cbr

شبکه مترجمین ایران

کلمات اختصاری

عبارت کامل: California bearing ratio
موضوع: علمی
آزمایش CBR یا نشانه باربری کالیفرنیا جهت تعیین ظرفیت باربری خاکهای زیر پی ها مورد استفاده قرار می گیرد. ارزش این آزمایش در راهسازی بسیار زیاد است و CBR خاک یکی از مهمترین عوامل در طرح ضخامت رویه راههاست.

تخصصی

[بهداشت] میزان خام تولد - crude birth rate

پیشنهاد کاربران

استراحت مطلق در تخت
عبارت کامل: Case Based Reasoning system
موضوع: هوش مصنوعی
رشته هوش مصنوعی سیستم مبتنی بر استدلال مورد Case Based Reasoning system ( بصورت جامع و کامل ) مقدمه CBR یک روش حل مساله است که در بسیاری از جنبه ها از دیگر روش های اصلی AI متفاوت است و به جای اینکه فقط روی دانش کلی حوزه مساله تکیه کند یا بین مسائل و راه حل ها، ارتباطات تعمیم یافته ایجاد کند، قادر است از دانش مخصوص مربوط به تجربیات قبلی و وضعیت دیگر مسائل بهره گیرد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما