catastrophist

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] فروافکنه گرا/ فاجعه هراسی معتقد به فروافکنه گرایی.

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما