catabolism


معنی: دگرگونی، نابود کننده، فروساخت، سوخت موادغذایی دربافت ها
معانی دیگر: (گیاه شناسی - جانورشناسی - تنکرد شناسی) فرو سوخت (فرآیند گیاهی و حیوانی که طی آن بافت زنده تبدیل به انرژی و فضولات می گردد)، سوخت و ساز تباهگر (destructive metabolism هم می گویند)، فروگوهرش
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: catabolic (adj.), catabolically (adv.)
• : تعریف: the metabolic breakdown, in living organisms, of complex substances into simpler ones. (Cf. anabolism.)

جمله های نمونه

1. The relative importance of increased secretion and/or impaired catabolism of circulating triglyceride in causing diabetic lipaemia has yet to be determined.
[ترجمه ترگمان]اهمیت نسبی افزایش ترشح و \/ یا اختلال catabolism در گردش triglyceride در ایجاد اختلال دیابت، هنوز تعیین نشده است
[ترجمه گوگل]اهمیت نسبی افزایش ترشح و / یا نارسایی کاتابولیسم تری گلیسیرید گردش خون در ایجاد لیپمی دیابتی هنوز مشخص نشده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The constitution, nutrition catabolism and safety of the healthful oil, the major component of which is diacylglycerol, were explained in this paper.
[ترجمه ترگمان]قانون اساسی، تغذیه و ایمنی روغن مفید، جز اصلی آن دیاسی گلیسیرین است که در این مقاله توضیح داده شد
[ترجمه گوگل]این قانون اساسی، کاتابولیسم تغذیه و ایمنی روغن های سالم که جزء اصلی آن دی سیل گلیسرول است، در این مقاله توضیح داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But this kind of catabolism mainly concentrates on the banana skin.
[ترجمه ترگمان]اما این نوع catabolism عمدتا بر روی پوست موز متمرکز است
[ترجمه گوگل]اما این نوع کاتابولیسم عمدتا بر پوست موز تمرکز دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The respiratory rate and catabolism pathway are described respectively by using relative mol number of consumed oxygen during unit time and respiratory quotient.
[ترجمه ترگمان]سرعت تنفسی و مسیر catabolism به ترتیب با استفاده از تعداد نسبی اکسیژن مصرف شده در طول زمان واحد و خارج قسمت تنفسی توصیف می شوند
[ترجمه گوگل]نرخ تنفس و مسیر کاتابولیسم به ترتیب با استفاده از تعداد نسبی مولای اکسیژن مصرف شده در طی زمان واحد و نسبت تنفسی توصیف می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Catabolism of all sorts of albumen of human body of element be caused by are overmuch, also can cause disease of azotic qualitative blood.
[ترجمه ترگمان]Catabolism از انواع مختلف بدن انسان از عنصر، و همچنین می تواند موجب بیماری خون کمی شود
[ترجمه گوگل]کاتابولیسم انواع آلبومین از عناصر بدن انسان به علت بسیار زیاد بودن آن، می تواند باعث ایجاد بیماری کیفی خون آسوک شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Mesobilirubinogen, urobilinogen, and urobilin represent intestinal breakdown products of bilirubin catabolism. 220.
[ترجمه ترگمان]Mesobilirubinogen، urobilinogen و urobilin محصولات خرابی روده ای of catabolism را نشان می دهند ۲۲۰
[ترجمه گوگل]Mesobilirubinogen، urobilinogen، و urobilin نشان دهنده محصولات شکستگی روده از catabolism بیلی روبین است 220
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The bile acids are synthesized as excretory products of cholesterol catabolism and are composed of a carbon-24 steroid nucleus.
[ترجمه ترگمان]اسیده ای صفرا به عنوان مواد دفعی of سنتز می شوند و از یک هسته steroid کربن - ۲۴ تشکیل شده اند
[ترجمه گوگل]اسیدهای صفراوی به عنوان محصولات کاتتربولیته کلسترول تولید می شوند و از هسته استروئید کربنی تشکیل شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. This indicates that BU can be deemed as the available index in monitoring the proteid catabolism distribution, bodily load and the recovery situation.
[ترجمه ترگمان]این امر نشان می دهد که این دانشگاه می تواند به عنوان شاخص موجود در پایش توزیع proteid catabolism، بار بدنی و وضعیت ریکاوری تلقی شود
[ترجمه گوگل]این نشان می دهد که BU می تواند به عنوان شاخص موجود در نظارت بر توزیع کاتابولیسم پروتئین، بار جسمانی و وضعیت بازیابی تلقی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Objective To investigate the effects of heroin on plasma uric acid and purine nucleotides catabolism in rat spleen by testing the activities of adenosine deaminase (ADA) and xanthine oxidase (XOD).
[ترجمه ترگمان]هدف بررسی اثرات هروئین بر روی اسید اوره پلاسما و nucleotides purine catabolism در طحال موش، با آزمایش فعالیت های of deaminase (ADA)و xanthine اکسیداز (XOD)
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی اثرات هروئین بر کاتابولیسم پراکیم اوریک اسید و نوکلئوتید پورین در طحال موش صحرایی با آزمایش فعالیت های آدنوزین دیمیناز (ADA) و زانتی اکسیداز (XOD)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Objective : To investigate the effect of morphine on purine nucleotide catabolism and the mechanism.
[ترجمه ترگمان]هدف: برای بررسی اثر مورفین روی catabolism nucleotide purine و مکانیزم
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی اثر مورفین بر کاتابولیسم نوکلئوتیدی پورین و مکانیزم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Autophagy stabilizes intracellular environment and maintains cell survival through balancing anabolic metabolism and catabolism.
[ترجمه ترگمان]Autophagy محیط درون سلولی را تثبیت می کند و بقای سلول را از طریق متعادل کردن متابولیسم anabolic و catabolism حفظ می کند
[ترجمه گوگل]Autophagy تثبیت محیط داخل سلولی و حفظ بقای سلولی از طریق تعادل متابولیسم آنابولیک و کاتابولیسم را حفظ می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Intracellular PHB depolymerase and 3 hydroxybutyrate dehydrogenase catalyze the initial reactions of intracellular PHB catabolism.
[ترجمه ترگمان]intracellular PHB depolymerase و ۳ hydroxybutyrate dehydrogenase واکنش های اولیه of درون سلولی را کاتالیز می کنند
[ترجمه گوگل]درون سلولی depolymerase PHB و 3 hydroxybutyrate dehydrogenase کاتالیز واکنش های اولیه کاتابولیسم PHB داخل سلولی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. A second experiment was designed to look for signs of catabolism.
[ترجمه ترگمان]آزمایش دوم برای بررسی علائم catabolism طراحی شد
[ترجمه گوگل]آزمایش دوم به دنبال نشانه های کاتابولیسم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Long-chain acyl-coenzyme A synthetases(LACSs)activate free fatty acid to acyl-CoA thioesters and play an important role in fatty acid anabolism and catabolism.
[ترجمه ترگمان]یک آسیل زنجیره بلند - coenzyme (LACSs)اسید چرب آزاد را به CoA acyl فعال می کند و نقش مهمی در اسیده ای چرب anabolism و catabolism ایفا می کند
[ترجمه گوگل]Acyl-Coenzyme زنجیره طولانی Synthetases (LACSs) فعال اسید چرب آزاد را به تریستئین Acyl-CoA فعال و نقش مهمی در آنابولیسم اسید چرب و Catabolism
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

دگرگونی (اسم)
change, alteration, variation, mutation, transformation, metamorphosis, catabolism, vicissitude, contrariety, metabolism, shakeup

نابود کننده (اسم)
annihilator, destroyer, catabolism, exterminator

فروساخت (اسم)
catabolism

سوخت مواد غذایی در بافتها (اسم)
catabolism

تخصصی

[صنایع غذایی] زیست سوزی: واکنشهای که باعث شکسته شدن ترکیبات آلی در سلول زنده میشود و معمولا انرژی زا هستند.
[بهداشت] فروساخت - کاتابولیسم
[خاک شناسی] سوخت

به انگلیسی

• (biology) metabolic breakdown of complex materials into simpler materials which results in the release of energy (also katabolism)

پیشنهاد کاربران

واکنشهای شیمیایی که منجر به شکسته شدن ( تجزیة ) مواد میشوند ( بیوشیمی و فیزیولوژی گیاهی )
catabolism ( زیست‏شناسی )
واژه مصوب: فروگشت
تعریف: فرایندهای شیمیایی تخریبی در موجودات زنده
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما