cashless society

پیشنهاد کاربران

جامعه بدون پول ( منظور این است که دیگر از پول نقد استفاده نشود وبه روشهای دیگر خرید انجام میشود مثل کارتهایی که امروزه استفاده میکنیم )
Is one where people use debit or credit cards
جامعه بدون پول ( منظور استفاده از روش های دیگری برای پرداخت است واز پول نقد استفاده نمیشود )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما