carrots

پیشنهاد کاربران

Carrots میشه زردک ها هویج ها
هویج
هویج ها
هویج ها _ هویچ که در کتاب English Time از هویج برای غذا دادن به اسب استفاده میکنه.
هویچ ها و یا میشه گفت که غذای بسیاری از اسب ها و خرگوش ها
هویج ها

هویچ ها
هویچ =crrot
هویچ ها =crrots
s جمع را به crrot اضافه میکنیم و میشه هویچ ها
carrot: هویج
carrots: هویج ها
در زبان انگلیسی: "s" یا"z" معنی جمع را میدهد
مثل نمونه بالا🙂
banana: موز
bananas: موز ها
در زبان انگلیسی:"s"و"z" به معنای جمع است💖
مانند مثال بالا🍃
چون s داره میشه هویچ ها
ولی معنی اصلیش همون هویچ
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما