carrots

پیشنهاد کاربران

carrot: هویج
carrots: هویج ها
در زبان انگلیسی: "s" یا"z" معنی جمع را میدهد
مثل نمونه بالا🙂
هویچ =crrot
هویچ ها =crrots
s جمع را به crrot اضافه میکنیم و میشه هویچ ها
هویج ها

هویچ ها و یا میشه گفت که غذای بسیاری از اسب ها و خرگوش ها
هویج ها _ هویچ که در کتاب English Time از هویج برای غذا دادن به اسب استفاده میکنه.
هویج
Carrots میشه زردک ها هویج ها

بپرس