cargo list

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حقوق] صورت محموله

پیشنهاد کاربران

cargo list ( حمل‏ونقل دریایی )
واژه مصوب: سیاهۀ بارگیری
تعریف: صورتی از اقلام مختلف بارهایی که برای بارگیری پذیرفته شده اند و از آن برای تنظیم نقشۀ بارگیری در کشتی استفاده می کنند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما