carbon sequestration

پیشنهاد کاربران

carbon sequestration ( مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست و جنگل )
واژه مصوب: ترسیب کربن
تعریف: فرایند جذب و ذخیرۀ کربن در بوم‏سازگان جنگل
ترسیب کربن ( به روند ذخیره کربن موجود در هوا در خاک و گیاهان گفته می شود. این روند با ذخیره کربن از هوا باعث می شود که از میزان کربن که گازی گلخانه ای است کاسته شود و به بهبود کیفیت هوا کمک می کند - ویکی پدیا )

بپرس