carbon balance

پیشنهاد کاربران

carbon balance ( مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست و جنگل )
واژه مصوب: تراز کربن
تعریف: تفاوت میان میزان ورودی و خروجی کربن در یک مخزن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما