capital accumulation

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] انباشت سرمایه

پیشنهاد کاربران

انباشت سرمایه
تجمع سرمایه
capital accumulation ( جامعه شناسی )
واژه مصوب: انباشت سرمایه 2
تعریف: در مارکسیسم، فرایند تولید و تخصیص و ایجاد ارزش افزوده که به افزایش سرمایه می انجامد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما